Adatvédelmi nyilatkozat

Az ML Trade Kft. (továbbiakban: „LiveBroadcast”) Adatkezelési tájékoztatója1.1. A jelen adatkezelési tájékoztató rögzíti, hogy az ML Trade Kft. (a továbbiakban: „LiveBroadcast”), mint adatkezelő miként kezeli és védi azon információkat, amelyeket az online közvetítéseken részt vevő (továbbiakban: „Ügyfél”) a LiveBroadcast rendelkezésére bocsájt.

1.2. A LiveBroadcast a mindenkor hatályos az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Információs Törvény”) rendelkezéseinek megfelelően kezeli Ügyfeleinek személyes adatait, elkötelezett az Ügyfelek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a szerződés – azaz a közvetítéseken való részvételt szabályozó általános szerződési feltételek (továbbiakban: „ÁSZF” vagy „Szerződés”) - létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumokat kiállítsa, illetve tájékoztatót küldjön a további közvetítésekről és szolgáltatásokról. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

1.3. A Tájékoztató elkészítésekor figyelembe vett egyéb fontos jogszabályok: • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (az „Adatvédelmi Törvény”); • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény; • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

1.4. Adatkezelési alapfogalmak: • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; • különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat; • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is; • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele; • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi; • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; • harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

1.5. A LiveBroadcast, mint adatkezelő az Ügyfelek személyes adatainak kezelése és azoknak gépi feldolgozása során figyelemmel van az alábbi követelményekre: • A LiveBroadcast a személyes adatokat tisztességesen és törvényesen szerzi meg és kezeli, • A LiveBroadcast az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, valamint kezeli, és attól eltérő módon nem használja fel, • A LiveBroadcast csak olyan adatokat kezel, amelyek az adatkezelés megvalósulásának céljához elengedhetetlenek, és a meghatározott cél elérésére alkalmasak, • A LiveBroadcast a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelheti, • A LiveBroadcast megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás vagy nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozása érdekében, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, • A LiveBroadcast az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, továbbá azt, hogy az Ügyfelet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

1.6. A LiveBroadcast által gyűjtött információk egy része az Információs Törvény szerint személyes adat. A személyes adat fogalomkörébe azon adatok tartoznak, amelyek kapcsolatba hozhatók az Ügyféllel, illetve amelyek alapján az Ügyfél személye azonosítható – így az Ügyfél neve, számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma -, illetve az adatból levonható, az Ügyfélre vonatkozó következtetés. A személyes adat mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az Ügyféllel helyreállítható.

1.7. A Személyes Adatokat az Adatvédelmi Törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján kezelhet. A LiveBroadcast által kezelt Személyes Adatok köre: • Vezeték és keresztnév • Cégnév (opcionális) • Számlázási cím • E-mail cím • Telefonszám

1.8. A LiveBroadcast által végzett együttes adatkezelés az alábbi célok érdekében történik: • a Szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez szükséges dokumentumok kiállítása, számla kiállítása,
• Adatszolgáltatás nyújtás céljából a LiveBroadcast megrendelői, a közvetítések jogtulajdonosai felé. Ennek során a számlázási adatokat átadjuk megbízónknak akinek számlaadási kötelezettsége van a LiveBroadcast.hu oldalon regisztrált nézői felé.
• a szolgáltatás nyújtása során kapcsolattartás az Ügyféllel,
• A LiveBroadcast egyéb szerződéses kötelezettségeinek teljesítése,
• az Ügyfél hozzájárulása alapján az Ügyfél közvetlen tájékoztatása a további eseményekről,
• az Ügyfél szerződésszegése esetén a LiveBroadcast jogainak érvényesítése,
• a LiveBroadcast piacának, fogyasztóinak, szolgáltatásainak kiértékelése és elemzése,
• a fentiekkel összefüggésben az Ügyféllel való kommunikáció.
Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.
A hírlevélről az Ügyfél bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leírás szerint. A hírlevelek reklámüzenetet tartalmazhatnak.

1.9. A LiveBroadcast adatkezelésében közreműködő alkalmazottait az általuk megismert adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

1.10. Az Ügyfél az ÁSZF elfogadásával önként és határozottan hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatoknak a LiveBroadcast, illetve az alábbi adatfeldolgozók általi kezeléséhez. Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint az adatok megismerésére kizárólag a LiveBroadcast, valamint azok munkatársai, a partnerintézmények és munkatársaik, valamint a LiveBroadcast kapcsolt vállalkozásai és azok jogutódai jogosultak az 1.5. pontban meghatározott célból és mértékig. A közvetítések során a LiveBroadcast jellemzően csak közvetítői és szolgáltatói szerepet tölt be Ügyfelei és a közvetítések jogtulajdonosai (Megbízóink) között. Az Ügyfél hozzájárul hogy Megbízónk a saját adatkezelési irányelveit betartva az Ügyfelek regisztrációkor megadott adatait megismerje számlázás, partner követés, kommunikáció céljából. A LiveBroadcast az Ügyfél személyes adatait a jogviszony fennállása alatt, valamint amennyiben az Ügyfél fizetési késedelembe esett, úgy a LiveBroadcast felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig jogosult kezelni és feldolgozni.

1.11. Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy amennyiben az Ügyfél a LiveBroadcast -al szembeni fizetési kötelezettségét nem teljesíti és a LiveBroadcast az Ügyféllel szembeni követelése behajtása érdekében követeléskezelő céget vagy jogi képviselőt vesz igénybe, úgy ezek részére jogosult az Ügyfél adatainak továbbítására. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfél adatait a LiveBroadcast által adott megbízás alapján a LiveBroadcast követelésének, valamint a követeléskezelő cég általi, a behajtással kapcsolatban felmerülő, akár a LiveBroadcast -t, akár a követeléskezelő céget megillető követelések (pl. adminisztrációs díj, ügyvédi költségek, stb.) behajtása céljából a LiveBroadcast és a követeléskezelő cég megállapodásában rögzített ügykezelési idő lejártáig, azaz főszabály szerint 90 napig, illetve a követelés ezen időtartamon belül való sikeres behajtásáig kezeli. A követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő a továbbított adatokat peres, peren kívüli és nem peres eljárásokban igényérvényesítés céljából is kezelheti. A továbbított adatokat a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő munkatársai ismerhetik meg. Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy a követelés behajtása érdekében és keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfélről a már rendelkezésre bocsátott adatokon túl további adatokat gyűjtsön (pl. az Ügyfél új címének, vagy a nyilvános telefonkönyvben szereplő telefonszámának rögzítése).

1.12. A LiveBroadcast külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a LiveBroadcast, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, azzal, hogy ezen érdekek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban állónak kell lennie.

1.13. Az Ügyfél jogosult személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását. Az Ügyfél kérelmére a LiveBroadcast tájékoztatást ad az általa, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Rögzített telefonbeszélgetés esetén a LiveBroadcast – a fentieken túl az Ügyfél kérésére – a telefonbeszélgetés hangfelvételét az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. A LiveBroadcast köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában megadni a jelen pont szerinti tájékoztatást, illetve hangfelvételt. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés mértéke 2.000,- forint tájékoztatásonként.

1.14. Felelősségi szabályok:
• Jogellenes adatkezelés
- Az adatvédelmi biztos figyelemmel kíséri a Személyes Adatok védelmének, a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánossága érvényesülésének feltételeit.
- Az adatvédelmi biztos a jogellenes Adatkezelés észlelése esetén az Adatkezelőt az Adatkezelés megszüntetésére szólítja fel. Az Adatkezelő haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, és erről 30 napon belül írásban tájékoztatni az adatvédelmi biztost.
- Bárki az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, ha véleménye szerint Személyes Adatainak kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
• Szankciók
- A Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 177/A. §-a határozza meg és szankcionálja a jogosulatlan Adatkezelés és a Különleges Adatokkal való visszaélés legsúlyosabb eseteit.
- A társadalomra veszélyesség szempontjából csekélyebb adatvédelmi jogsértéseket és szankcióit az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Kormány rendelet határozza meg.


1.15. Az Ügyfél a hatályos jogszabályoknak megfelelően tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

1.16. A LiveBroadcast az Ügyfél adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

1.17. Ha a LiveBroadcast, valamint az adattovábbítás keretében a követeléskezelő cég, illetve a jogi képviselő az Ügyfél jogait az adatkezelés során megsérti, az Ügyfél bírósághoz fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

1.18. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jogszabályok keretei között a LiveBroadcast határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a LiveBroadcast felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a LiveBroadcast rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

1.19. a LiveBroadcast az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Ügyfél tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzése személyes adatok esetében 5 év, különleges adatok esetén 20 év.

1.20. a LiveBroadcast által kezelt adatok felhasználhatók arra, hogy azok segítségével a LiveBroadcast közvetlenül tájékoztassa az Ügyfélt a LiveBroadcast szolgáltatásairól, promóciókról és különleges ajánlatokról, illetve minden olyan információról, amely a LiveBroadcast véleménye szerint az Ügyfél érdeklődésére tarthat számot (közvetlen értékesítés). Ezeket az információkat a LiveBroadcast többféleképpen, így különösen e-mail útján és postai úton juttatja el az Ügyfél részére. Az Ügyfél bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen a LiveBroadcast tudomására hozhatja, ha nem kívánja, hogy akár a LiveBroadcast, akár harmadik fél a kezelt adatokat közvetlen értékesítési célokra használja fel. Ha az Ügyfél hozzájárulása szükséges a személyes adatainak kezeléséhez, azt a LiveBroadcast az erre vonatkozó „hozzájárulás” mező megjelölésével fogja kérni. Előfordulhat, hogy az adatkezelés során a LiveBroadcast az Ügyfél hallgatólagos beleegyezésére támaszkodik, de csak abban az esetben, ha ezt jogszabály lehetővé teszi. Jelen pont egyúttal az Ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál.

1.21. Felelősség kizárása: A LiveBroadcast oldalainak tartalma bármikor bővülhet, kiegészülhet és frissülhet. A LiveBroadcast mindent megtesz a pontos és aktuális információk közlése érdekében, azonban nem vállal felelősséget az oldalai tartalmának pontosságáért és aktualitásáért, tovább nem tartozik felelősséggel a hibákért, hiányosságokért és a közölt információk esetleges elavultságáért. Az adatok és információk helyességét az egyedi esetekre vonatkozóan felül kell vizsgálni. A LiveBroadcast nem vállal felelősséget az oldalakról elérhető más internetes oldalak tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget a LiveBroadcast oldalaira mutató internetes oldalak tartalmáért. Továbbá nem tartozik felelősséggel, a számítógéppel és egyéb eszközökkel kapcsolatban felmerülő, a hozzáférés, az oldalak használata során vírusok által okozott, vagy egyéb okból bekövetkezett káreseményekért.

Kapcsolat, jogorvoslat:


ML Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1172 Budapest, Bertóti u. 6.
Adószám: 10944107-2-42
Közösségi adószám: HU 10944107
Cégjegyzékszám: 01-09-362340
Telefonszám: +36-20 926 1951
E-mail cím: info@livebroadcast.hu
Weblap: http://livebroadcast.hu
Képviselő: Márton Zsombor


Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)!
http://www.naih.hu/kapcsolat.html